Skador och smärttillstånd i foten

Fotens anatomi och biomekanik är mycket komplex. För att förstå varför en patient har ont i foten krävs det ofta både kunskap och erfarenhet för att kunna erbjuda en behandling som leder till förbättring och i bästa fall besvärsfrihet.

Man kan indela åkommor i foten i

  1. Artrosbesvär
  2. Förvärvade felställningar
  3. Medfödda felställningar
  4. Akuta skador
  5. Överbelastnings- /utmattningsskador
  6. Sekundära åkommor efter tidigare skada
  7. Övrigt som inte faller i ovan nämnda kategorier

Inte sällan är besvärsbilden en kombination av dessa olika åkommor, och behandlingen eftersträvar i första hand att lindra smärtor och minimera risk för sekundära problem. Många åkommor kan behandlas adekvat med fysioterapi och/eller individuellt utformade inlägg. Fysioterapi leder till bättre muskulär funktion och balans i foten och inlägg kan både avlasta kritiska områden samt fördela belastningen på ett annat och mer gynnsamt sätt. När foten fungerar bättre och belastningen fördelas korrekt så försvinner besvären ibland helt och hållet. Att operera en fot innebär i många fall en ändring i dess biomekanik varför en operation endast skall utföras om patienten har uttalade besvär i form av smärta, tryck eller sår.